top of page

การขอวีซ่านักเรียน


การขอวีซ่านักเรียน/Education visa (NON ED Visa) หรือ Extension every 90 days **ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการดำเนินการและการเตรียมเอกสารของท่าน กรุณาติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง**

ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่ที่จะเปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาตินั้นต้องได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอนก่อน และหากชาวต่างชาติต้องการเรียนภาษา รวมถึงพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน ก็สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่ เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้


เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษา รหัส ED

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa) หรือ แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87 เฉพาะ ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่า) 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี), บัตร ตม.6) 3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

5. การระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ 5.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 5.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 5.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมสำเนาใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด)

6.ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน 6.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 6.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 6.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ (นานาชาติ) 6.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) 6.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) 6.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ


หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า 2. เอกสารของสถาบันมหาวิทยาลัย โรงเรียนเอกชน ให้ผู้มีอำนาจในการรับรองลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราเป็นสำคัญ 3. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ 4. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 0 2141 9902-3


Posted by SUKO Translation ขอบคุณข้อมูล

https://www.immigration.go.th/content/sv_edu
 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000
Σχόλια


bottom of page