top of page

การรับรองเอกสาร ณ สถานทูตเบลเยียม

อย่างที่ทราบกัน ประเทศเบลเยียมใช้ภาษาทางราชการ 3 ภาษาหลัก ได้แก่ ดัตช์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ในการแปลเอกสารราชการเพื่อใช้ในการขอวีซ่านอกเหนือจากวีซ่าท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการจะต้องสอบถามกับทางสถานทูตเกี่ยวกับภาษาราชการของแต่ละเมือง เนื่องจากเอกสารที่จะนำไปยื่นจะต้องเป็นภาษาราชการของเมืองนั้น ๆการเลือกใช้บริษัทแปลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ในการนำเอกสารทางราชการจากประเทศไทยไปใช้ในประเทศเบลเยียมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอแนะนำให้เลือกบริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเบลเยียม เพราะนักแปลมีความชำนาญด้านภาษาและตรงตามรูปแบบที่สถานทูตเบลเยียมกำหนดไว้

สามารถดูรายชื่อบริษัทแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเบลเยียมได้ โดยคลิกที่นี่

บริษัท สุขโข แปลภาษา จำกัด มีนักแปลทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย


 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

055-697-155 | 093-315-4000 www.suko-thai-translation.com

Comments


bottom of page