top of page

กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านไวน์


Copyright : Robyn Mackenzie


เมื่อเร็ว ๆ นี้ สุขโข แปลภาษา จัดกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในวงการไวน์ เพื่อนำมาใช้ในงานแปลเกี่ยวกับไวน์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทีมนักแปลมองเห็นภาพและเข้าใจผลิตภัณฑ์ นับเป็นกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมการแปลผลงานอย่างมีคุณภาพ

ขั้นแรกทีมนักแปลได้ชมวิดีโอทฤษฎีเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจและเกิดองค์ความรู้ใหม่ แล้วจึงทำกิจกรรมทายกลิ่นวัตถุดิบ โดยมี 10 กลิ่นให้ทีมนักแปลลองดมกลิ่นทดสอบการแยกแยะว่าคือกลิ่นอะไร จากนั้นจึงมีการสาธิตเรื่องไวน์ตามวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่เรียนรู้สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในการพบปะเข้าสังคมและในงานแปล กิจกรรมนี้ทำให้ทีมนักแปลได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับไวน์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแปล

"กุ๊กกิ๊ก" นักแปลภาษาฝรั่งเศสที่ทายถูกทั้ง 10 กลิ่น บอกเล่าความประทับใจว่า “องุ่นพันธุ์ Chardonnay ให้กลิ่นที่สดชื่นของผลไม้จำพวกส้ม มะนาว จริง ๆ ค่ะ”


Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


Comments


bottom of page