top of page

ทำอย่างไรเมื่อสูติบัตรชำรุดหรือสูญหาย

ในกรณีที่สูติบัตรตัวจริงหายมีอยู่ 2 กรณี คือ

1. คุณสามารถไปขอคัดและรับรองสำเนาถูกต้องที่อำเภอได้ เนื่องจากทางอำเภอที่คุณเกิดยังมีต้นขั้วอยู่


2. หากที่อำเภอไม่มีต้นขั้วเนื่องจากหาย/ชำรุดหรือคุณเกิดที่อื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าวคุณควรติดต่ออำเภอเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตร โดยสามารถขอได้ที่อำเภอที่คุณมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อำเภอที่คุณเกิด ต้องมีพยานบุคคล 2 คน และหลักฐาน เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ควรระบุวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อ-นามสกุลบิดา-มารดา และนามสกุลของมารดาก่อนสมรส หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่มีชื่อของคุณอยู่ด้วย


หากคุณสนใจแปลเอกสารสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส สามารถส่งเอกสารเพื่อให้ ทีมนักแปลประเมินราคาได้ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้


Line ID: @suko.translation

โทร 055 697 155 หรือ 093 315 4000

 

by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง:https://th.theasianparent.com

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

055-697-155 | 093-315-4000 www.suko-thai-translation.com

Comments


bottom of page