top of page

บรรยากาศการทำงานในออฟฟิศของสุขโข แปลภาษา

สุขโข แปลภาษาเป็นบริษัทแปลภาษาที่เปิดทำการมาแล้ว 8 ปี ปัจจุบันมีพนักงานภายในบริษัท 20 คน สถานที่ทำงานของสุขโข แปลภาษามี 2 ชั้น มีสวนเขียวขจีขนาดย่อมและมีพืชพันธุ์นานาชนิดรอบ ๆ สถานที่ทำงาน เมื่อมองออกไปจะรู้สึกถึงความสดชื่นและความมีชีวิตชีวา หากมองดูจากชั้น 2 ก็จะยิ่งเห็นวิวทิวทัศน์ ความสวยงามของสวนได้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากธรรมชาติรอบ ๆ สถานที่ทำงานแล้ว ภายในตัวอาคารยังมีต้นไม้และแจกันดอกไม้สวย ๆ ประดับตกแต่งตามจุดต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งช่วยให้บรรดานักแปลรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่กำลังทำงาน

ในส่วนขั้นตอนการทำงาน สุขโข แปลภาษามีแผนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ มีการทำงานร่วมกัน เป็นทีม เริ่มตั้งแต่ผู้ควบคุมดูแลงานแปล ผู้ดำเนินการแปล ผู้ตรวจทานงานแปล จึงทำให้งานแปล รวมไปถึงงานประเภทอื่น ๆ ออกมาอย่างเรียบร้อย และแม่นยำ งานทุกชิ้นจากทางสุขโข แปลภาษา จะผ่านการตรวจทานและขัดเกลาด้วยความชำนาญ พร้อมทั้งยังมีนักแปลชาวต่างชาติที่เป็นทั้งผู้แปลและตรวจทานงานแปล จึงมั่นใจได้ว่างานแปลนั้นมีความถูกต้องและมีคุณภาพอย่างแน่นอน

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


Line ID: @suko.translation

โทร 055 697 155 หรือ 093 315 4000

Comments


bottom of page