top of page

สุขโข แปลภาษา: การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


สวัสดีทุกท่าน วันนี้ สุขโข แปลภาษา ขอนำเสนอขั้นตอนการขออนุญาตการทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่สนใจประกอบอาชีพในประเทศไทย **ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของการดำเนินการและการเตรียมเอกสารของท่าน กรุณาติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง**

ชาวต่างชาติที่ประสงค์ทำงานในประเทศไทย จำเป็นต้องผ่านการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) สำหรับการติดต่อ หรือประกอบธุรกิจและการทำงาน (รหัส B) หรือวีซ่าประเภทธุรกิจให้เรียบร้อย จากนั้นจึงจะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถยื่นขอเองได้ที่กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากเดินถึงประเทศไทย ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) มีดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอ ตท.1

2. รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

3. หนังสือรับรองการจ้างงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

4. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง

5. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. ใบรับรองแพทย์

8. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (กรณีไม่ม่ยื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

9. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

1. สถานประกอบการเอกชน


1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ

1.2 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.01 ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยน/เพิ่มประเภทธุรกิจ

1.3 กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน

1.4 สำเนาหลักฐานกรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม, ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา ฯลฯ

1.5 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนางบการเงินที่เป็นปัจจุบัน และ ภพ.302. โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน


2.1 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้าง

2.2 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน/สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงานราชการ

3.1 หนังสือรับรองจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน

3.2 กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน4. มูลนิธิหรือสมาคม


1. หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ


5.1 หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงานพร้อมรายชื่อ ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

5.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)*หมายเหตุ

1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีใบอนุญาต/หน่วยงานราชการ

2. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

- เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ

- เอกสารของสารต่างด้าวให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ


สุขโข แปลภาษา มีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสารสัญญาว่าจ้าง หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารการชำระภาษีอากร พร้อมทั้งนักกราฟิกช่วยดูแลในการจัดหน้าเอกสารให้ตรงกับต้นฉบับมากที่สุด อีกทั้งมีนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เราพร้อมดูแลการแปลเอกสารที่มีคุณภาพและความถูกต้อง คุณจึงสามารถมั่นใจในผลงานของเราได้ โปรดวางใจให้เราดูแลเอกสารสำคัญของคุณ


Source credit: PDF และ ENG

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000


Comments


bottom of page