top of page

เที่ยว "สุโขทัย"

สุโขทัย ราชธานีเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสไปสัมผัสร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก


Comments


bottom of page