top of page

ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล หรือชื่อทางการเรียกว่าใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit หรือ IDP) ผู้ถือใบขับขี่สากลใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการขับขี่อย่างถูกกฎหมายทั้งในประเทศและนอกประเทศ


❖ สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางและต้องการขับรถยนต์ในต่างประเทศ ใบขับขี่สากลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามอนุสัญญา 2 ฉบับ นั่นคือ “อนุสัญญาเจนีวา 1949” และ “อนุสัญญาเวียนนา 1968” โดยรายละเอียดของอนุสัญญาดังกล่าวมีดังนี้

  • อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 หรือ อนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 102 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็นต้น

  • อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 หรือ อนุสัญญาเวียนนา 1968 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบขับขี่สากล หรือเท่ากับอายุของใบขับขี่ภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ นำไปใช้ได้ 86 ประเทศ เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้


หลักฐานประกอบการทำใบขับขี่สากล (กรณีชาวต่างชาติ)

  1. หนังสือเดินทางและวีซ่าฉบับจริงพร้อมสำเนา (ต้องไม่ใช่วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง)

  2. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ฉบับจริง ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ฉบับจริงหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงรายละเอียดที่อยู่ และยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจลงตราพิเศษ (Smart Visa) ฉบับจริงพร้อมสำเนา ที่รับรองโดยสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศออกให้

  3. ใบขับขี่ไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา (แบบ 5 ปี หรือตลอดชีพ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ

  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไม่เคลือบมัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)


สิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการหากมีใบอนุญาตขับรถ ดังต่อไปนี้:

  • ใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

  • ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

  • ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาต (ซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้) โดยยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย


กรณีใบอนุญาตขับรถ มิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรับรองคำแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกันขั้นตอนการดำเนินการ


**ก่อนดำเนินการขอทำใบขับขี่ แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานขนส่งท้องถิ่นเพื่อขอทราบขั้นตอนและเอกสารจำเป็นอีกครั้ง

*ผู้สนใจทำใบขับขี่สากลสามารถนำหลักฐานเข้ารับบริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dlt.go.th/th/public-news/3535 และ https://www.dlt.go.th/th/driving-license


ภาพข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบกสุขโข แปลภาษา มีบริการแปลใบขับขี่เป็นภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส พร้อมกับบริการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล รวมถึงสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Comments


bottom of page