top of page

อัปเดตการยื่นวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ


สำหรับใครที่จะยื่นวีซ่า Tier 4 ในช่วงนี้มีข่าวมาบอกนิดนึงนะคะ หลังวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เอกสารทั้งหมด จะมีการคืนกลับให้ หลังจากยื่นวีซ่าเพราะเอกสารทั้งหมด จะมีการสแกนเก็บไว้ที่ VFS ทั้งหมด ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมเอกสารของตนเองให้พร้อมเพื่อความไม่ล่าช้าของตนเองและของคนอื่น

มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

 1. เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นขนาด A4 เอกสารใด ๆ ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าให้นำไปถ่ายเอกสารเป็น ขนาด A4 ทั้งหมดค่ะ

 2. เอกสารทุกใบต้องไม่มี คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษหรือ เข็มใด ๆ ที่เย็บติดกัน

 3. เอกสารใด ๆ ที่ยับหรือยู่ยี่ ต้องถ่ายเอกสารเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจนก่อนนำไปสแกนที่ VFS

 4. เอกสารที่จะนำมาสแกน ห้ามมีการเคลือบพลาสติก เอกสารใด ๆ ที่เคลือบกรุณาไปถ่ายเอกสารก่อน

 5. เอกสารต่าง ๆ จะมีการนำมาแยกและแบ่งส่วนชัดเจนภายใต้ บาร์โค้ดในส่วนต่างๆ โดยทำเป็นใบแปะหน้า ซึ่งใบแปะหน้าสามารถดาวน์โหลดออกมาได้จาก เวปไซด์ของ VFS

 6. ต้องจัดเอกสารมาให้เรียบร้อยก่อนมาถึงที่ยื่นวีซ่าเพื่อป้องกันความล่าช้าในการยื่น ถ้าไม่ทำมาให้เรียบร้อยจะเข้ายื่นไม่ได้ค่ะ


หัวข้อใบแปะหน้า บาร์โค้ด มีดังนี้ (เอกสารที่มีภาษาไทยจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุล)

 • พาสปอร์ตของ สปอนเซอร์

 • จดหมายจากสปอนเซอร์

 • เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ

 • จดหมายอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทาง

 • สลิปเงินเดือน เอกสารฝากประจำ จดหมายรับรองเงินเดือน

 • สเตทเมนท์จากธนาคาร

 • ใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศจากสถาบันการศึกษา

 • จดหมายรับรองการทำงาน

 • ใบจาก IOM ตรวจปอด TB Certificate

 • ใบจากตำรวจ (ถ้ามี)

 • ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 • ผลคะแนนภาษา เช่น ไอเอล

 • ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

 • ใบเกิด (ถ้ามี)

 • ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)

 • สัญญาการเช่า (ถ้ามี)

 • เอกสารแนบสนับสนุนอื่น ๆ เช่น จดหมายจากมหาวิทยาลัย จดหมายเชิญ วีซ่าเก่า ๆ ใบรับรองแพทย์ จดหมายขอวีซ่า

เอกสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป เอกสารในกลุ่มต่าง ๆ ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องใช้ โปรดแยกแยะให้ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของทุกคน

การเตรียมเอกสารเป็นสิ่งสำคัญการเลือกบริษัทแปลเอกสารที่มีคุณภาพของนักแปลจะช่วยให้การยื่นเอกสารมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามการแปลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สุขโข แปลภาษา 055 - 697 155


 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

http://www.adviceforyou.co.th/

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com


bottom of page