top of page

ช่องทางติดต่อแปลเอกสาร | Contact us


ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามงานแปลเอกสารกับสุขโข แปลภาษา ได้วิธีไหนบ้าง?

สามารถติดต่อได้ 2 วิธี 5 ช่องทาง

1. ทางโทรศัพท์ 055 697 155


2. ส่งเอกสารการแปลเพื่อให้นักแปลประเมินเวลาการแปลและขอใบเสนอราคาได้ที่

ลูกค้าสามารถส่งข้อความถาม-ตอบ ส่งไฟล์ให้กับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง เจ้าหน้าที่จะทำการตอบข้อสงสัยของลูกค้ารวดเร็วที่สุด

 

What should customers do if they require translation services?

Answer: There are 2 ways 5 channels to contact us.

1.By on Telephone 055 697 155

2.Upload your documents into our channels and describe the details and conditions for your job so that translators can offer your prices.

Translated into Thai by SUKO Translation

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com

bottom of page