top of page

ใบรับรองโสด | Affirmation Of Marital Status


หนังสือรับรองสถานภาพสมรส หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยก็คือใบรับรองโสด เป็นเอกสารที่แสดงสถานภาพการสมรสว่าผู้ขอไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด บางกรณียังเป็นการรับรองสถานภาพสมรสหลังการหย่าร้างที่ระบุว่ามีการหย่าร้างแล้ว และยังไม่มีการจดทะเบียนสมรสครั้งใหม่แต่อย่างใด


ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 2562) ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดของไทยกำหนดให้ขอใบรับรองโสดก่อนจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ โดยการขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรสนี้เป็นเพียงเรื่องการพิสูจน์ทางทะเบียนว่าผู้ขอไม่ได้จดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนใดทะเบียนหนึ่งเท่านั้น และเพื่อประโยชน์สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะนำไปเป็นหลักฐานการทำงานในต่างประเทศ หรือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ผู้ขอต้องไปเขียนใบคำร้องขอจากเขตเทศบาลหรือที่ว่าการอำเภอ "ตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน” ซึ่งหมายถึงไม่สามารถขอข้ามเขตกันได้ รายละเอียดการขอหนังสือรับรองสถานภาพโสดในแต่ละเขตพื้นที่จะแตกต่างกันไป แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับที่ว่าการอำเภอดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงเอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส

หากต้องการขอใบรับรองโสดเพื่อประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ ปกติแล้วจะต้องมีการรับรองเอกสารต้นฉบับกับกรมการกงสุลในกระทรวงการต่างประเทศของไทยก่อน จากนั้นจึงจะนำไปแปลเป็นภาษาราชการในประเทศของชาวต่างชาติดังกล่าวต่อไป (อัปเดตข้อมูลปี 2565: มีเอกสาร 30 รายการที่สามารถขอเป็นภาษาอังกฤษจากที่ว่าการอำเภอได้แล้ว อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่)


กรณีชาวต่างชาติต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวไทย ณ ที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย จะต้องให้ชาวต่างชาติดังกล่าวติดต่อกับสถานทูตของประเทศตนเอง เพื่อขอให้ออกเอกสารที่รับรองสถานภาพสมรสของชาวต่างชาติผู้นั้น ซึ่งเอกสารรับรองสถานภาพสมรสก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานทูต สำหรับสถานทูตฝรั่งเศสจะเป็นเอกสารที่เรียกย่อ ๆ ว่า CCAM (CCAM, Passport, Attestation sur l'honneur) ส่วนสถานทูตอื่น ๆ บ้างก็ใช้คำว่า Affidavit หรือ Certificate of No Impediment

ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะมีการเรียกอย่างไรก็ตาม จุดประสงค์หลังของเอกสารนั้น ๆ คือเพื่อเป็นการยืนยันสถานภาพการสมรสของผู้ยื่นคำร้องนั่นเอง


เมื่อได้เอกสารจากสถานทูตมาแล้ว ที่ว่าการอำเภอส่วนใหญ่ก็จะขอให้แปลเป็นภาษาไทยพร้อมกับรับรองเอกสารฉบับแปลกับกรมการกงสุลมาด้วย

ที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่งจะมีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกัน แนะนำให้ติดต่อสอบถามเรื่องเอกสารที่จำเป็นต้องใช้อีกครั้งกับที่ว่าการอำเภอดังกล่าว


สุขโข แปลภาษา มีบริการแปลเอกสารหนังสือรับรองโสด พร้อมกับบริการรับรองเอกสารต้นฉบับและฉบับแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และรับรองฉบับแปลกับสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย หากไม่สะดวกดำเนินการรับรองเอกสาร สามารถติดต่อใช้บริการกับเราได้เลย!


 

Posted by SUKO Translation

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com

bottom of page