top of page

วันอาสาฬบูชาวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ภายหลังตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ครั้นหลังจากแสดงปฐมเทศนาหรือเทศนากัณฑ์แรกจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะ ก็รู้แจ้งธรรม (ดวงตาเห็นธรรม) สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์จึงประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา และถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี โดยปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" หมายถึง พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ก็เปรียบดั่งวงล้อธรรมที่ได้เริ่มเคลื่อนแล้วจากจุดเริ่มต้นในวันนี้


วันอาสาฬหบูชากำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2501 โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอต่อคณะสังฆมนตรี ให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวัน คือ วันธรรมจักรหรือวันอาสาฬหบูชา ซึ่งคณะสังฆมนตรีออกเป็นประกาศคณะสงฆ์เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2501พร้อมกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้น โดยให้ทุกวัดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จึงมีพิธีกรรมวันอาสาฬหบูชาจัดขึ้นในหลายสถานนับแต่นั้นมา

 

Posted by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

https://www.coj.go.th/day/kps/kps.html https://www.gotoknow.org/posts/38643

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 หรือ 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page