top of page

วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) ปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวัน เพราะเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันว่า “จำพรรษา” ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามบัญญัติในพระธรรมวินัย


"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน เนื่องด้วยในสมัยพุทธกาล พระภิกษุที่ออกจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชน ณ สถานที่ต่าง ๆ ในช่วงหน้าฝน ได้เหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น

1. “ปุริมพรรษา” หรือวันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้งก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

2. “ปัจฉิมพรรษา” หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12


แม้การเข้าพรรษาเป็นกิจของพระภิกษุ แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีให้พุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส แต่เดิมก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านจะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาอุโบสถศีลกันที่วัด และงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ


นอกจากนี้ ประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" ที่มีในช่วงใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา โดยมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้จัดขึ้นทุกปี เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า-เย็น และต้องใช้ธูป-เทียนจุดบูชาพระด้วย พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษาสำหรับให้พระภิกษุใช้จุดบูชาเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อว่าการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว


สุดท้ายนี้ สุขโข แปลภาษา ขอสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา อาทิเช่น ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสามเณร ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา

รักษาอุโบสถศีล และอธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เพื่อเป็นกุศลแก่ตนเอง และเพื่อธำรงพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาให้คงสืบไป


 

posted by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 หรือ 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com

bottom of page