top of page

ใบทะเบียนพาณิชย์การยื่นวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอีกหนึ่งหลักฐานการเงินที่สำคัญ จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม เช่น ภาษาฝรั่งเศส หากแปลด้วยตนเอง หรือใช้บริการนักแปลอิสระมีโอกาสไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร เช่น สถานทูตฝรั่งเศส จำเป็นต้องแปลเอกสารกับนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศสเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้เอกสารจะไม่ได้รับการพิจารณา ทำให้เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการจองคิวยื่นเอกสารใหม่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และย่นระยะเวลาในการส่งเอกสารเพื่อพิจารณาวีซ่า โปรดอย่าละเลยขั้นตอนการแปลเอกสาร สุขโข แปลภาษา มีนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์แปลเอกสารราชการทุกชนิด


Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page