top of page

แปลฉลากผลิตภัณฑ์ฉลากผลิตภัณฑ์ หรือฉลากสินค้า คือป้ายบอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าซึ่งติดบนบรรจุภัณฑ์ หากต้องการส่งออกสินค้าเพื่อจำหน่ายต่างประเทศ การแปลฉลากสินค้าเป็นอีกหนึ่งรายการหลักที่ต้องดำเนินการ

การแปลฉลากสินค้าช่วยเพิ่มมูลค่า และเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นจากชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ชาวต่างชาติจะตัดสินใจซื้อสินค้าของท่านง่ายขึ้นหากมีฉลากที่แปลภาษาอังกฤษ โดยบริษัทแปลมากประสบการณ์ด้านการแปลฉลากสินค้า

อีกหนึ่งผลงานแปลฉลากผลิตภัณฑ์ภาษาไทยถึงภาษาอังกฤษเพื่อส่งออกสินค้าของ Anna-Thaisnack ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปตามรอยภูมิปัญญาชาวจังหวัดสุโขทัย

สนใจแปลฉลากผลิตภัณฑ์ เมนูอาหาร หรือสินค้าอื่น ๆ

เพื่อเพิ่มมูลค่าและยอดขายสินค้า ติดต่อได้ที่ 055 - 697 155

Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page