top of page

แปลวุฒิการศึกษา


การสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ ส่วนราชการ และบริษัทเอกชนบางแห่งนั้น จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยื่นสมัครเข้าทำงาน ซึ่งหากแปลด้วยตนเองหรือแปลกับบริษัทที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากเอกสารจะไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ยังอาจทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายด้านแปลเอกสารมากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากส่วนของการแปลภาษาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการจัดหน้าเอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบของต้นฉบับด้วย ซึ่งควรให้นักกราฟิกที่มีความชำนาญช่วยดูแลเรื่องการจัดหน้าเพื่อให้ข้อมูลตรงกัน 100%

ทั้งนี้ สุขโข แปลภาษา ขอเสนอบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย พร้อมบริการจัดหน้าเอกสารให้กับคุณ แบบครบจบในที่เดียว


Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com

bottom of page