top of page

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ | Switzerland Visaสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วย ภูเขา ทะเลสาบ และธรรมชาติที่สวยงาม เชื่อได้ว่าเป็นประเทศในฝันอันดับต้น ๆ ที่อยู่ในแผนการท่องเที่ยวต่างประเทศของใครหลายคน และการขอวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสผ่านน้อยและยุ่งยากที่สุด วันนี้เรารวบรวมการเตรียมเอกสารแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวประเทศนี้กัน

การขอวีซ่าเชงเกนสวิตเซอร์แลนด์ สามารถขอได้ 2 ช่องทางด้วยกัน 1.ขอยื่นวีซ่าโดยตรงกับทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เหมาะกับคนที่เตรียมตัวเดินทางแบบล่วงหน้าหลายเดือน เพราะการนัดยื่นวีซ่าด้วยตัวเองกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์จำกัดคิวผู้ที่ขอยื่นด้วยตัวเองได้วันละไม่เกิน 3 คนเท่านั้น โทรขอนัดคิวกับ TLScontact เบอร์ติดต่อ 02-696-3899 พร้อมแจ้งเลขอ้างอิงที่ได้ตอนลงทะเบียนกรอกข้อมูลใบสมัคร แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอยื่นวีซ่าโดยตรงกับสถานฑูต วิธีนี้ต้องเตรียมใจสำหรับการรอคิวอย่างน้อย 1-2 เดือนหลังจากโทรจองคิวเรียบร้อยแล้ว


2.ยื่นผ่านศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเรากับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน เก็บหลักฐาน จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และส่งไปให้สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

การขอวีซ่าผ่านทาง TLS ไม่ยุ่งยากเหมือนกับวิธียื่นขอวีซ่ากับสถานทูตโดยตรงคือสามารถนัดคิวได้ง่าย ไม่ต้องรอนาน มีระบบกรอกข้อมูลรวมถึงจองคิวผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเวลาที่เราต้องการได้และเดินทางสะดวกเพราะติดกับรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรี นอกเหนือจากค่าขอวีซ่าประมาณ 2,400 บาท จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับทาง TLS เพิ่มประมาณ 700-800 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม (เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง การกรอกใบสมัครสามารถทำได้ที่เว็บไซต์ TLScontact ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าที่เรากรอกข้อมูลออกมาแล้วลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

2. รูปถ่าย พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4 cm. (ขนาด 2 นิ้ว)


3. หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเกนสิ้นสุด สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)

4. ประกันภัยการเดินทาง:ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเกน และต้องเลือกบริษัทประกันภัยที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ TLScontact • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเกน • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง วงเงิน 1,500,000 บาทขึ้นไป

*กลุ่มประเทศปลายทางให้เลือก เชงเกนหรือทั่วโลก เท่านั้น*


5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึงประเทศไทยที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว *ยังไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนจะได้รับการอนุมัติวีซ่า แจ้งทางบริษัทจองตั๋วให้ออกใบจองเพื่อยื่นวีซ่า หลังวีซ่าผ่านแล้วค่อยจ่ายเงิน*

6. สำเนาการจองโรงแรม สำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรอง*สามารถจองผ่าน Booking.com หรือ Agoda แต่ต้องเลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย* เอกสารการจองที่พักตลอดการเดินทางและต้องระบุชื่อผู้เดินทางทุกคนในเอกสารการจองโรงแรม


7. หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา ต้องออกให้ ณ ปัจจุบันและฉบับจริงเท่านั้น

8. หลักฐานทางการเงินหรือรายได้ รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน, ฉบับจริงและสำเนา แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในเขตเชงเกน (โดยคิดจำนวนเงิน CHF 100 ต่อวัน ตัวอย่าง ถ้าไป 11 วัน = 11000 CHF หรือ 37743.54 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงินในวันนั้น)

9. แผนการเดินทางแบบคร่าว ๆ

10. กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10.1 สูติบัตร

10.2 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ) กรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

10.3 การสมัครวีซ่าจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ปกครอง


การเตรียมเอกสารเหมือนการขอวีซ่าทั่วไป สำคัญที่เอกสารต้องมีครบถ้วน แสดงเหตุผลที่ชัดเจนในการท่องเที่ยวพร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ สุขโข แปลภาษา มีนักแปลที่ได้รับการันตีจากสถานทูตฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องแปลเอกสาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055 697 155

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

https://pantip.com/topic/36284689 https://pantip.com/topic/34907470 http://www.swissfanclub.com/

www.pixabay.com

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com

bottom of page