top of page

การรับรองเอกสารภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ


การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ฯลฯ

เอกสารที่จำเป็นต้องให้กรมการกงสุลรับรองความถูกต้องของคำแปล มีดังนี้

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ

-เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)

- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย (เอกสารคำแปลจากภาษาดัชท์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เป็นภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลที่จัดทำ โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศที่ออกเอกสารนั้นในประเทศไทย)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ

- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

- สำหรับเอกสารภาษาอารบิค คำแปลภาษาไทยเป็นอารบิคต้องแปลและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

http://www.consular.go.th/

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com

bottom of page