top of page

การพิสูจน์อักษร (Proof Reading)การพิสูจน์อักษร (Proof Reading) การตรวจพิสูจน์อักษรมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการเรียงพิมพ์ทั้งในแง่ความสมบูรณ์ของ การเรียงพิมพ์ สะกด การันต์ รูปแบบ และการจัดทำอาร์ตเวิร์ก (วันชัย ศิริชนะ, 2530 : 291)

การตรวจพิสูจน์อักษรมีสิ่งที่ต้องตรวจดังนี้

1.ตรวจขนาดคอลัมน์ว่าตรงกับที่กำหนดให้หรือไม่

2.ตรวจขนาดตัวพิมพ์และแบบตัวพิมพ์ ตลอดจนระยะระหว่างบรรทัด

3.ตรวจตัวสะกด การันต์ เครื่องหมาย คำตกหล่น วรรคตอน โดยยึดถือต้นฉบับเป็นหลัก 4.ตรวจแก้คำผิด ถ้ามีภาษาอังกฤษก็ต้องดูความถูกต้อง Tense ตัวสะกด 5.ตรวจการตัดคำ ฉีกคำ ในแต่ละบรรทัด 6.ตรวจคำทับศัพท์ คำเฉพาะ เช่น สถานที่ ประเทศ ฯลฯ 7.ตรวจเครดิต เช่น ชื่อแบรนด์ ภาพ (ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์


8.ตรวจคำบรรยาย ข้อมูลอื่น ๆ ให้ตรงกับภาพ 9.ตรวจสำนวนการเขียน ในกรณีที่อ่านไม่รู้เรื่องจริง ๆ ต้องถามนักเขียน 10.ตรวจ Layout เช่น ชื่อคอลัมน์ ชื่อเรื่อง เครดิตเรื่อง-ภาพ (ถ้าเป็นคอลัมน์แปลจากต่างประเทศ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Layout ได้ ก็ต้องตรวจการจัดวางทั้งภาพและเนื้อหาให้เหมือนกัน) ถ้าเนื้อหาอยู่ในกรอบ ต้องดูระยะห่างกรอบด้วย 11.ตรวจระยะห่างระหว่างบรรทัด, ตัวอักษร, หมายเหตุอื่น ๆ 12.ตรวจเว้นวรรค ต้องเท่ากัน ไม่เป็นฟันห่าง 13.ตรวจสี

สิ่งควรระวังในการพิสูจน์อักษร สิ่งควรระวังในการพิสูจน์อักษรที่ผู้ตรวจพิสูจน์อักษรต้องตระหนักไว้เสมอ ซึ่งอาจสรุปข้อควรระวังไว้ดังนี้ คือ 1.ต้องตรวจโดยเทียบกับต้นฉบับเสมอ 2.ต้องอ่านข้อความทุกคำ ทุกบรรทัด 3.ต้องระลึกไว้เสมอว่าการตรวจพิสูจน์อักษรมิใช่เป็นการอ่านจับใจความ แต่เป็นการอ่านเพื่อจับผิดการเรียงพิมพ์

การพิสูจน์ตัวอักษรนับเป็นขั้นตอนสำคัญต่อการจัดทำอาร์ตเวิร์กที่มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบ สุขโข แปลภาษา นอกจากจะรับหน้าที่เป็นผู้แปลภาษาต่างประเทศแล้ว ยังบริการพิสูจน์อักษร และเรียบเรียงเนื้อหาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย โดยเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎไวยากรณ์ และการสะกดคำ ทำให้งานเขียนมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ สอบถามเพิ่มเติม 055 697 155

 

Translated into Thai by SUKO Translation

แหล่งอ้างอิง

http://kanlayanee.ac.th/wbiprinting/WBI/wbi_10/lesson/product_10.htm https://pantip.com/topic/31394822

 

สุขโข แปลภาษา

ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย

ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ณ กรุงเทพมหานครประจำประเทศไทย

บริษัทสุขโข แปลภาษา จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับบริการแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทย

โทร 055-697-155 www.suko-thai-translation.com


bottom of page