top of page

แปลจดหมายข่าวสาร | Newsletter


ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกันทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีอีเมลเป็นของตัวเอง และบางคนอาจมีมากกว่า 1 อีเมล การโฆษณาสินค้าผ่านอีเมลจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการโฆษณาแบบทั่วไปเพราะเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง จดหมายข่าวสาร หรือ Newsletter เป็นโฆษณาออนไลน์อีกหนึ่งรูปแบบซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า ไม่เว้นแม้กระทั่งในแวดวงนักชิมไวน์อย่างเว็ปไซต์ Jamesuckling.com สื่อไวน์ที่คึกคักที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเลือกใช้บริการของ สุขโข แปลภาษา มานานกว่า 8 ปีในการแปลเนื้อหาจดหมายข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เรามีทีมนักแปลที่มีความสามารถด้านการตลาด ซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงานการโฆษณา และแปลบทความในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้จดหมายข่าวสารของคุณเป็นที่น่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น


Posted by SUKO Translation

 

SUKO Translation

​Translation agency - Thai / French / English

Accredited by the Embassy of France, the Embassy of Belgium, the Embassy of Switzerland and the Embassy of Grand Duchy of Luxembourg in Bangkok.

Member of the Franco-Thai Chamber of Commerce.

055-697-155 | 093 315 4000 www.suko-thai-translation.com


bottom of page